Uitreksel uit de algemene voorwaarden

1. Alle goederen, zelfs indien franco verstuurd, reizen op het risico van de huurder of koper. De goederen blijven eigendom van In-Lease nv, tenzij anders vermeld op de factuur. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade en vervreemding vanaf het moment van de levering tot de afhaling ervan.

2. De opgegeven levertermijnen zijn slechts indicatief, en vertragingen hierop geven nooit recht op enige schadevergoeding. Zij kunnen evenmin aanleiding geven tot de annulatie van de bestelling.

3. Klachten met betrekking tot het aantal of de staat van de aangekochte of gehuurde goederen dienen schriftelijk door de huurder of koper aan In-Lease nv kenbaar gemaakt te worden en dit binnen de 8 werk-dagen na levering of afhaling ervan.

4. In geval van wanbetaling op de vervaldag is de huurder ertoe gehouden bij de eerste sommatie van In-Lease nv, hem de nog in zijn bezit zijnde goederen onmiddellijk aan In-Lease nv terug te bezorgen. In-Lease nv behoudt eveneens het recht alle bestaande en niet uitgevoerde orders te annuleren en alle leveringen stop te zetten.

5. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schulden op vervaldag, brengt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning een intrest op van 1,25% per begonnen maand. In geval van ongerechtvaardigde wanbetaling is In-Lease nv gerechtigd een forfaitaire schadevergoeding aan de rekenen van 12% op het openstaande saldo, met een minimum van 175 eur. Dit slechts na een per post aangetekende verzonden ingebrekestelling.

6. Er worden geen andere betalingswijzen dan cash, overschrijving of gecertifieerde bankcheque aanvaard door In-Lease nv.

7. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

Terug naar boven