Cookieverklaring

In deze Cookieverklaring wordt verstaan onder:

  1. In-Lease: In-Lease met haar maatschappelijk zetel te Duffelsesteenweg 162, 2550 Kontich, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0442.627.034;
  2. Website: De website van In-Lease, www.in-lease.com en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door In-Lease.
  3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  4. Cookies: Kleine data- of tekstbestanden die bij het bezoek van een website op een computer of een mobiel toestel worden geplaatst en vervolgens worden opgeslagen.

1. Cookies

In-Lease streeft ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop Cookies op de Website worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo het bezoek aan de Website aangenamer te maken en beter op uw behoeften en voorkeuren af te stemmen. In-Lease brengt de gegevens die door Cookies worden verzameld niet in verband met de Persoonsgegevens die op andere wijze worden ingezameld.
 
Cookies helpen In-Lease om een bezoek aan de Website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uit te voeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van de Website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de Website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals taal) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de Website opnieuw dient in te vullen. Andere Cookies laten een analyse van bepaalde informatie toe zoals het aantal bezoeken op de Website. Nog andere Cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.
 
Sessiecookies zijn Cookies waarvan de levensduur is beperkt tot de duur van de sessie, dit is tot wanneer de browser wordt afgesloten en de verbinding met de Website afgebroken. Daarnaast bestaan ook permanente Cookies.
 
Eerste-partij-cookies worden geplaatst door de eigenaar van het domein van een website, in dit geval In-Lease via de Website.
 
Volgende Cookies kunnen door In-Lease worden geplaatst:
 

Cookie name Level Description

CMSCookieLevel

System

Specifies which cookies are allowed by the visitor.

ASP.NET_SessionId

System

Keeps the user session ID for security reasons.

CMSCsrfCookie System Store's a security token that the system uses to validate all form data submitted via POST requests. Helps protect against Cross site request forgery.

CMSPreferredCulture

Essential

Stores the visitor's preferred content culture.

CMSMobileRedirected

Essential

Indicates if the visitor has been redirected to the mobile version of the website by the Mobile device redirection web part.

CMSCurrentTheme

Essential

Stores the name of the current visual theme to provide proper design to the dialog windows.

Webauthtoken

Essential

Live ID authentication cookie.

CMSForumPostAnswer

Essential

Keeps a list of Question-Answer forum posts in which the user voted for an answer to prevent repeated votes.

CMSVotedPolls

Essential

Keeps a list of polls where the user voted to prevent repeated votes.

CMSRatedDocuments

Essential

Keeps a list of pages that the user rated to prevent repeated votes.

CMSShowDesktopVersion

Essential

Indicates that the visitor has switched to the desktop (default) version of the website from a specific device profile.

CMSWindowsUser Essential Stores information for users who were imported from an Active Directory domain during authentication.
.ASPXFORMSAUTH

Essential

Stores the user's encrypted authentication ticket when using forms authentication.

VisitorStatus

Visitor

Indicates if the visitor is new or returning. Used for tracking the visitors statistic in Web analytics.

Source Visitor Stores the channel from which the visitor arrived as part of a campaign (e.g., email, Facebook, Twitter, etc.). Based on the utm_source query string parameter.

Campaign

Visitor

Stores the name of the campaign assigned to the visitor.

Content Visitor Stores the specific content item through which the visitor arrived as part of a campaign. Based on the utm_contentquery string parameter.
TrackedCampaigns Visitor Stores all the campaigns, which should be tracked within a JavaScript snippet.

UrlReferrer

Visitor

Stores the URL referrer from which the user arrives on the website.

CurrentContact

Visitor

Stores the GUID of the contact related to the current site visitor. Used to track activities on the website.

CMSAB<ABtestname>

Visitor

Used to track conversions for the test and maintain consistent page content for the visitor. Stores the name of the page variant assigned to the visitor, the list of performed conversions and information whether visitor is included in A/B testing specified by an A/B test.

CMSMVT<mvtestname>

Visitor

Stores the combination of variants assigned to the visitor by an MVT test. Used to track conversions for the test and maintain consistent page content for the visitor.

CMSShoppingCart

Visitor

Stores a GUID reference to the user's shopping cart. Allows the system to recover the shopping cart for unregistered customers, even after it is cleared from the cache (for example after an application restart).

CMSBodyClass

Visitor

Body element class to provide accessibility standards.

CMSUserPage Visitor Stores the IDs (DocumentID, NodeID) of the last visited page. Used for logging landing and exit page web analytics and activities.

ChatLoggedInToken

Visitor

Stores the login state for the Chat application (indicates if the user is in the online state).

ChatSupportLoggedInToken

Visitor

Indicates if the user is logged in to the support chat.

<Window name>_<Group ID>_roomID

Visitor

Stores bindings between groups of chat web parts and chat rooms (for a specific window or tab).
chat_autoinitchat_displayed_<GUID>

Visitor

Remembers if the Automatically initiated chat web part was shown to the user (prevents multiple chat initiation messages).
chat_kick_roomid_<room ID>

Visitor

Indicates that the user was kicked from the specified chat room (and is not allowed to return).
StrandsSBS_* Visitor Used by the Strands Recommender solely for its own purposes. The cookies are managed on the Strands side.
CMSStrandsTrackEvent_* Visitor Stores persistent HTTP context after a page is reloaded. Used for tracking of shopping cart events.
__openid_selector_* Visitor Stores OpenId user identification for authentication purposes.
CMSLandingPageLoaded Visitor Indicates that the landing page has already been visited and the Landing page activity is not logged again for the current visitor. Expires after 20 minutes and the expiration period of the key is renewed every time the website is accessed again.

  
Om optimaal van de Website gebruik te kunnen maken, is het aangewezen dat u Cookies activeert en/of aanvaardt op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde Cookies is In-Lease niet in staat om een probleemloos bezoek aan de Website te garanderen. De kans bestaat dat het bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van de Website of deze niet (optimaal) kan gebruiken.
Niettemin bent u vrij om via de browserinstellingen Cookies te verwijderen of te blokkeren. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om Cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste Cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe Cookies beperken of blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over de browserinstellingen is te vinden op www.aboutcookies.org of in het "Help"-menu van de internetbrowser.
Indien u Cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) werken.

2. Verwerking persoonsgegevens

Het is mogelijk dat door het gebruik van Cookies Persoonsgegevens worden verwerkt, raadpleeg dienaangaande onze Privacyverklaring.

3. Wijzigingen

In-Lease houdt zich het recht voor deze Cookieverklaring steeds te wijzingen.
Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd op 1 oktober 2018.

4. Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Cookieverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Cookieverklaring. Indien In-Lease de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).
Het nalaten van In-Lease om de strikte naleving van de bepalingen van deze Cookieverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

5. Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Cookieverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van In-Lease is gelegen (België).

6. Contact

Indien u na het lezen van deze Cookieverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid omtrent Cookies, kan u contact opnemen met In-Lease op het adres Duffelsesteenweg 162, 2550 Kontich, België of via het e-mailadres info@in-lease.com.
Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: +32 2 274 48 00 of via e-mail contact@apd-gba.be          
 (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Terug naar boven